Historia oddziału 

Kronika OSPSBHP Oddział w Krakowie powstała aby w sposób faktograficzny opisać wydarzenia w układzie chronologicznym działań Zarządu 2021-2024r.

Zapraszamy wszystkich do oglądania naszej Kroniki.   

Kronika OSPSBHP Oddział w Krakowie 2021- 2024r.

 

2014 rok

 

Styczeń W dniu 16.01.2014 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo /Informacyjno/ - Wyborcze /wybory uzupełniające/ Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników  Służby BHP Oddział  w Krakowie, w wyniku których do Zarządu dołączyli:
 • Paweł Szczepański,  który będzie pełnił funkcję  Pełnomocnika Prezesa  Zarządu, który zajmować się będzie organizacją seminariów, konferencji oraz kierowaniem powołanego Zespołu do wypracowania  założeń w zakresie  Ustawy o Służbie BHP i Izby samorządowej. 
 • Paweł Kania, ktory będzie pełnił  funkcję Koordynatora, zajmującego się  zagadnieniami związanymi z  organizacją seminariów wyjazdowych, wynajmem sali na seminaria, konferencje, pozyskiwaniem sponsorów, ściągalnością składek członkowskich. 
 • Magdalena Kurek, która będzie pełniła funkcje Sekretarza, do jej obowiązków  należeć będzie prowadzenie całej dokumentacji stowarzyszenia, sporządzanie sprawozdań z posiedzeń  Zarządu, seminariów, konferencji.
luty

W  dniu 26 -02-2014 r.  w Urzędzie  Dozoru Technicznego ul. Rydla 5, w Krakowie odbyło się  seminarium poświęcone ochronie  środowiska. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie gospodarowania odpadami.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczną.

Temat I: Obowiązki przedsiębiorców, właścicieli podmiotów gospodarczych w zakresie zasad gospodarowania odpadami.
Aktualne zmiany wynikające z wejścia w życie nowej ustawy o odpadach.

Tematyka: 

 1. Omówienie zmian wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o odpadach.
 2. Zasady gospodarowania poszczególnymi kategoriami odpadów. Terminy planowanych zmian, plany w zakresie   BDO. Magazynowanie oraz transport odpadów w tym niebezpiecznych.
 3. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Praktyczne sposoby gospodarowania odpadami w firmie.
 4. Prowadzenie właściwej ewidencja i sprawozdawczość odpadów w przedsiębiorstwie: karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu, roczne sprawozdania.
 5. Przygotowanie do kontroli WIOŚ i UM w aspekcie gospodarowania odpadami. Sankcje karne wynikające z nowej ustawy o odpadach.
 6. Pytania, dyskusja .
 7. Praktyczne  warsztaty  w zakresie opracowywania wymaganej przepisami dokumentacji i sprawozdań.
 8. Zmiany w przepisach dotyczących korzystanie ze środowiska - rozliczenia za rok 2013.
 9. Zakres i terminy złożenia koniecznych sprawozdań związanych z opłatami środowiskowym  i rozliczeniem emisji gazów lub pyłów do powietrza  (zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze  środowiska, raport do KOBIZE,  raport CO2 raport PRTR )  obowiązujących przy  rozliczaniu przedsiębiorstwa za rok 2013.
 10. Opłaty za emisje.
 11. Praktyczne przykłady przeprowadzenia wymaganych obliczeń oraz wypełnienia wymaganych formularzy-sprawozdań. Przypadki szczególne i trudne - warsztaty.
 12. Sankcje wynikające z braku bądź nieterminowego złożenia raportu.
 13. Obowiązki przedsiębiorców (w tym sprawozdawczość) wynikające ustawy.
 14. Klasyfikacja wyrobów, które są uznawane za opakowania.
 15. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych.
 16. Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.
 17. Kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie opłaty produktowej.

Temat II : Opłaty środowiskowe i rozliczanie emisji gazów, pyłów wprowadzanych  do powietrza. Praktyczne obowiązki przedsiębiorców, właścicieli podmiotów gospodarczych  w zakresie  zasad rozliczeń środowiskowych.
Temat III : Opłata Produktowa.
Praktyczne obowiązki przedsiębiorców, właścicieli podmiotów gospodarczych  w zakresie  zasad rozliczeń opłaty produktowej. Aktualne zmiany w przepisach. Zajęcia poprowadził wybitny specjalista w dziedzinie gospodarki odpadami Pan  Krzysztof Krawczyński od wielu lat działający w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Komitet Ochrony Środowiska. 

 

 

marzec

Na  przełomie marca-kwietnia  została  stworzona  nowa  strona  internetowa,  która została  zupełnie  zmieniona   i  dostoswana  do potrzeb  naszej organizacji. 

Równocześnie została  wprowadzona  strefa  członkowska- która   umożliwia  zbieranie  danych członkowskich- składki, udział  w szkoleniach.

 

kwiecień

 Zorganizowano  seminarium na temat "Postępowania powypadkowego".

 Temat był realizowany  przez Państwowego Inspektora Pracy Pana Stanisława Janeckiego oraz   vice-ce Prezesa Zarządu OSPSBHP Oddział Małopolska  kolegę Eugeniusza Moryla.

Prowadzący Eugeniusz Moryl  zaprezentował zebranym przykłady prowadzonych postępowań powypadkowych  i ustalenia przyczyn zaistniałych wypadków   metodą TOL oraz  ustalone środki zapobiegawcze  po zaistniałych wypadkach. 

W  prezentacji posłużył się Protokołami oględzin zaistniałych wypadków oraz filmami z kamer przemysłowych. 

maj

 W dniach 30-31.05-2014 r. odbyło się coroczne seminarium wyjazdowe.
Seminarium zorganizowane zostało tradycyjnie w ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Zawoja.

Wykłady dotyczące radzenia sobie ze stresem, mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania poprowdził pan Inspektor z PIP mgr inż. Bogdan Solawa.
Drugim tematem tegorocznego zjazdu były zmiany w Kodekcie Pracy oraz działania Państwowej Inspekcji Pracy w kontekście zmian kodeksowych i rozporządzeń, wykład ten poprowadził pan Nadinspektor z PIP  inż. Ryszard Iwaniec.

W trakcie seminarium p. Paweł Kania zaprezentował wszystkim uczestnikom nowy system ewidencjonujący opłacanie składek członkowskich Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w  Krakowie, dzięki któremu każdy z członków będzie mógł:

- sprawdzić aktualny stan w płatnościach z tytułu składek członkowskich /dane od 2010 r./,

- uczestnictwo w szkoleniach i seminariach organizowanych przez OSPSBHP oddział Kraków– stan wg danych od 01.01.2014 r. ,

- uaktualnić swoje dane personalne oraz dane dotyczące Zakładu Pracy.

Oczywiście jak co roku uczestnicy seminarium wzięli udział w spotkaniu integracyjnym. 

 

 

czerwiec

W dniu 5 czerwca 2014 r. odbyło się  spotkanie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Oddział  w Krakowie z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie, które zostało zorganizowane w siedzibie Okręgowego Inspektoratu PIP przy Placu Szczepańskim 5 w Krakowie. 

Z ramienia PIP w spotkaniu uczestniczyli: Pan Tadeusz Fic - Okręgowy Inspektor PIP, Pan Andrzej Pyrcz -  Z-ca Okręgowego Inspektora PIP, Pan Ryszard Iwaniec -  Nadinspektor pracy, Kierownik Sekcji Prewencji i Doskonalenia Ustawicznego.

W zespole reprezentującym Ogólnopolskie Stowarzyszenie  Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie uczestniczyli: Pan Waldemar Dudek - Prezes Oddziału, Pan Dariusz Iskra - Z-ca Prezesa Oddziału OSPSBHP, Pani Magdalena Waliczek-Dudek Z-ca Prezesa Oddziału OSPSBHP, Pan Eugeniusz Moryl – Z-ca Prezesa Oddziału OSPSBHP, Pan Paweł Kania – Członek Zarządu, P. Paweł Szczepański –Członek Zarządu , P.  Józef Orzeł  – Członek Zarządu.Spotkanie rozpoczął Pan Waldemar Dudek, który na  wstępie  powiedział: nasze   dzisiejsze  spotkanie    w  poszerzonym   składzie  o  Zarząd  OSPSBHP   jest  kontynuacją  dyskusji-  spotkania  z  dnia  12-05-2014   r. 

Tematy  wówczas  poruszone  dotyczyły sytuacji  jaka  panuje   na  rynku  w  zakresie  świadczenie usług   w  zakresie  obsługi firm  i  szkoleń bhp.


 Nadinspektor Pan Ryszard Iwaniec – zgłosił możliwość weryfikacyjna poprzez dobrowolne konkursy. Wyniki konkursu zostałyby wtedy potwierdzone certyfikatem. Na przykład : 
 • Konkurs pod hasłem „ Pracodawca organizator służby bezpiecznej",
 • Konkurs pod hasłem „ Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.
  

 

 

wrzesień  30.09.2014 odbyło się szkolenie  „Oceny ryzyka zawodowego" oraz warsztaty z wykonania oceny ryzyka cześć I zorganizowane przez Małopolski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP.
Projekt był pierwszym etapem cyklu szkoleń „Ocena Ryzyka Zawodowego” Celem szkolenia było przygotowanie uczestników zajęć do dokonania prawidłowej i zgodnej z wymaganiami prawnymi oceny ryzyka zawodowego. Nauczenie się prawidłowej oceny ryzyka w sytuacjach nietypowych pozwalających na wykonanie pracy przy zachowaniu akceptowanego poziomu ryzyka. Celem  szkolenia  było  również  zapoznanie uczestników z  ostatnimi zmianami w polskich przepisach dotyczących oceny ryzyka zawodowego . Pierwsza część szkolenia obejmowała temat dotyczący wymogów prawnych dla każdego pracodawcy w zakresie wykonywania Oceny Ryzyka zawodowego. Pełna odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi prawdopodobieństw opierało się o zasady zdrowego rozsądku. W większości przypadków ocena ryzyka zawodowego może być prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z popularną pięciokrokową zasadą: 
 • Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego;
 • Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia;
 • Oszacowanie ryzyka; 
 • Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe;
 • Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

W ciągu ostatnich kilku lat ukazało się bardzo dużo szczegółowych wymagań prawnych określających metodologię wykonania oceny ryzyka w sposób zróżnicowany dla różnych grup zagrożeń. Dodatkowo nowe wydanie normy PN-N-18002 z 2011 roku wprowadziło cały szereg wskazówek do wykonania prawidłowej oceny ryzyka. Nasze szkolenie było odpowiedzią na takie wymagania. W czasie szkolenia mogli uczestnicy dowiedzieć m.in. jak wykonać ocenę ryzyka dla zagrożeń czynnikami mechanicznymi, biologicznymi, chemicznymi, obciążeń statycznych czy dynamicznych a także psychonerwowych.  Omawówiliśmy również specjalne dedykowane metody oceny ryzyka na przykład dla sytuacji, kiedy z różnych powodów nie są znane stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu, a znamy jedynie ich właściwości fizykochemiczne oraz używane ilości. Metoda szacowania poziomu ryzyka dla czynników chemicznych będzie zgodna z wymaganiami rozp. WE 1272/2008 i będzie dostosowana do sposobu oceny zagrożeń dla zdrowia występujących w branży chemicznej tj. Przedstawiamy również były te metody jak dedykowaną dla problemów związanych z ergonomią -OWAS oraz KIMW dniach 18–19 września w Warszawie  odbył się III Kongres Służby BHP. Tematem  przewodnim był samorząd  zawodowy  służby bhp   tworzony  na  podobieństwo  samorządu budowlanych. Jedna z dyskusji panelowych podczas drugiego dnia kongresu była poświęcona właśnie samorządowi zawodowemu. Wzięli w niej udział m.in. Marek Nościusz, Adam Jabłoński – prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, Waldemar Dudek – prezes krakowskiego oddziału OSPSBHP. W. Dudek jest propagatorem idei samorządu zawodowego. – Stowarzyszenie służby bhp powoli zaczyna się wypalać. W środowisku brakuje chęci do dobrowolnego zrzeszania się, brakuje społeczników. Do tego rynek usług bhp rozwija się w sposób niekontrolowany, działa na nim wielu behapowców i firm behapowskich reprezentujących marny poziom. Nagminne są sytuacje, że osoby zaraz po ukończeniu studiów podyplomowych, bez żadnego doświadczenia, otwierają działalność i prowadzą szkolenia bhp. Oferują niskie ceny, więc nie mogą z nimi konkurować dobrzy i doświadczeni wykładowcy tych zagadnień. Obecnie nie istnieje skuteczny system weryfikacji kompetencji osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bhp. Dlatego należy dążyć do powołania ustawą samorządu zawodowego pracowników służby bhp i do utworzenia Polskiej Izby Pracowników Służby BHP, której rolą byłoby m.in. sprawowanie nadzoru nad uprawnieniami i kompetencjami służby bhp – mówił W. Dudek.

 

 

październik 
 

VII Podhalańskie Spotkanie Małopolskiej Służby BHP 
 

Podhalańskie Spotkania Małopolskiej Służby BHP stały się tradycją. Po raz drugi zostały one zorganizowane w dniach 10-11 października 2014 r. w Hotelu o bogatym wystroju regionalnym" Góralski Raj", położonym u podnóża Turbacza w Nowym Targu w dzielnicy Kowaniec. W pierwszym dniu spotkania Prezes Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Pan Waldemar Dudek podczas uroczystej, kolacji wręczył medal XX-lecia Służby BHP w Małopolsce sekretarzowi Powiatu Nowotarskiego za okazywaną życzliwość i pomoc w pracy Terenowego Koła BHP "Podhale", Obecnie Koło to zrzesza prawie 40 członków, inspektorów i specjalistów Służby BHP wspomagając pracodawców w instytucjach i zakładach pracy zlokalizowanych na terenie Podhala, Pienin i Orawy. W tegorocznym VII Spotkaniu Podhalańskim Prezes Małopolskiego Oddziału Pan Waldemar Dudek sprawił wyjątkową "Ucztę edukacyjną" angażując do przeprowadzenia wykładu formacyjnego na temat " Bezpieczeństwo na budowach wraz z planem BIOZ" Pana Marcina Korta -  Pracy Inspektoratu Okręgowego w Krakowie. Jego bogate doświadczenie w pracy
na budowach, doskonałe przygotowanie i szczególne zdolności przekazu wiedzy znacząco zgłębiły i ubogaciły zasób wiedzy uczestników spotkania. Tematy , które podczas wykładu zostały omówione to: organizacja robót budowlanych, rola i zadania osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne -kierownik budowy/robót, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, , nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie-wymagania dla wykonawców, struktura organizacyjna budowy gwarantująca czytelne zasady w zakresie odpowiedzialności, sankcje za naruszenie przepisów i zasad bhp, istota koordynacji prac budowlanych w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie-najczęstsze nieprawidłowości na wybranych przykładach. Istotnym atutem tego spotkania okazali się tez Państwo Rajscy, właściciele lokalu, którzy udostępnili wspaniały lokal o wystroju góralskim i doskonałą smaczną kuchnię oraz wysoką kulturę, tak bardzo pomocną w organizacji takich spotkań formacyjno - integracyjnych. W końcowej części spotkania Pan Prezes Waldemar Dudek zakomunikował, że wysoko oceniając zorganizowane spotkanie postanowił to spotkanie przedłużyć, a jego druga część odbędzie się w Krakowie o czym zostaną członkowie Oddziału Małopolskiego i Koła BHP "Podhale" w stosownym czasie poinformowani. Przed rozejściem się uczestnicy spotkania kierowali do Pana Inspektora PIP Marcina Korta i do Pana Prezesa Małopolskiego Oddziału Pana Waldemara Dudka wiele oficjalnych oraz osobistych podziękowań, z nadzieją i oczekiwaniem na kolejne spotkanie z przedstawicielami PIP, którzy jak się okazuje mając bogate doświadczenia w pracy ze Służbą BHP, są w stanie spełnić oczekiwania pracowników Służby BHP. Oby obecnie nawiązana współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem PIP, Jego dyrektorem Panem Tadeuszem Ficem a Małopolskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Panem Prezesem Waldemarem Dudkiem trwała nadal, a pracownicy Służby BHP mogli z tej współpracy czerpać cenną wiedzę i poszerzać oraz doskonalić swoje działania w podopiecznych środowiskach pracy.  

 

W dniach 27-28-10-2014 r. wraz z Prezesem Zarządu Głównego Panem Markiem Nościuszem i Członkiem Zarządu Głównego Panem Krzysztofem Babka – Waldemar Dudek Prezes oddziału Kraków OSPSBHP uczestniczył w podpisaniu porozumienia o wzajemnej współpracy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pomiędzy Słowacką BOZPO, a Polską OSPS BHP. Delegację słowackiej BOZPO Spoloćna Vizia S.O reprezentowali członkowie jej władz; Milan Fancowić - Prezes, Jan Donić - sekretarz, Karol Habina, Juraj Uherek członkowie Zarządu.
Delegacji OSPS BHP przewodniczyli Marek Nościusz Prezes Zarządu Głównego, Krzysztof Babka- Członek ZG/Prezes O/Rzeszów, Waldemar Dudek- Członek ZG Prezes O/Kraków. W skład delegacji weszli również członkowie Zarządu Rzeszowskiego: Zbigniew Strączek, Mariusz Błahuta i Janusz Kasyan.

W trakcie dwudniowych paneli roboczych strony zapoznały się z przepisami prawa gwarantującymi podstawy działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w obydwu krajach oraz z historią organizacji. 20 letnią historię OSPSBHP przedstawił Prezes ZG. Ponadto zapoznano się z procesami organizacji i zarządzeniami systemami bezpieczeństwa pracy, sprzętem służącym do ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej pracowników oraz procesem organizacji szkoleń BHP. Na Słowacji służba ochrony bezpieczeństwa pracy jest ubranżowiona i posiada własną Izbę Zawodową. Jest to bardzo ciekawe i pożyteczne doświadczenie warte wprowadzenia w Polsce. Daje to, m.in rękojmie ponadstandardowego profesjonalnego świadczenia usług z zakresu bhp przez wysokiej klasy fachowców. Słowacja zmienia jurysdykcję w przedmiocie podstaw i standardów funkcjonowania służby ochrony pracy wprowadzając bardzo ciekawe i warte do powielania nowoczesne rozwiązania legislacyjne. Gospodarze uświetnili pobyt wizytą w firmie zaopatrującej słowacki przemysł w profesjonalne urządzenia i sprzęt ochronny zapewniający bezpieczeństwo przy pracy oraz przeciwpożarowy tudzież do udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano również praktyczną ekspozycję i biennale sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia pracowników przy pracy na wysokości i związanych z tym działań ratowniczych w razie wypadku podczas pracy na wysokości.
Spotkanie zakończono podpisaniem umowy o wzajemnej współpracy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z szerokim spektrum działań wzajemnych, pomiędzy Słowacką BOZPO, a Polską OSPS BHP. Ponadto słowaccy przyjaciele zaproponowali swoją pomoc i pośrednictwo przy wprowadzaniu OSPS BHP do Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Pracy, której strona słowacka mieni się od jakiegoś czasu pełnoprawnym członkiem.  

 

grudzień Spotkanie Wigilijne 2014 rok
Jak co roku w grudniu zebraliśmy się na spotkaniu wigilijnym które odbyło się w Urzędzie Dozoru Technicznego w Krakowie. Spotkanie poprowadził Prezes OSPS BHP Kraków Waldemar Dudek. Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy dla wyróżniających się w 2014 roku członków oraz zaświadczenia o ukończonych w 2014 roku szkoleniach. Tak jak mamy to już w zwyczaju na spotkaniu wigilijnym rozdaliśmy kalendarze na następny rok. Oczywiście na wszystkich czekał poczęstunek i symboliczna lampka szampana.
   

 

2013 rok

 

Styczeń

7-01 -2013 r. Odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu na którym podsumowano rok 2012 oraz ustalono plan w zakresie organizacji Walnego Zebrania- sprawozdawczo- wyborczego.

24.01.2013 roku odbyło się Walne zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział Małopolska. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Marek Nościusz. W czasie spotkanie Prezes Waldemar Dudek przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału Małopolskiego za 2009-2013. (oraz podziękował członkom za współpracę i zaangażowanie, wręczając nagrody najbardziej aktywnym współpracownikom. Ustępujący Zarząd jednogłośnie w głosowaniu jawnym uzyskał absolutorium. W czasie zebrania przeprowadzone zostały wybory do nowego Zarządu. W wyborach prezesa zarządu oddziału przedstawiono tylko jedną kandydaturę – dotychczasowego prezesa Waldemara Dudka. W wyniku głosowania, Prezesem Oddziału Małopolska na kolejne 4 lata został Waldemar Dudek W czasie zebrania zostali wybrani pozostali członkowie Zarządu:.

 

  • Dariusz Iskra Wiceprezes d/s organizacyjno/szkoleniowych
  • Eugeniusz Moryl Wiceprezes d/s Finansowych
  • Magdalena Waliczek -Dudek Wiceprezes d/s projektu Internetowego kontaktów zewnętrznych
  • Barbara Wojciechowska Skarbnik
  • Dariusz Turek Sekretarz
  • Józef Orzeł Koordynator ,,Koła Podhale''
  • Piotr Szpyrka Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego
  • Jan Paździor Zastępca Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego

 

Prezes Zarządu Głównego Marek Nościusz pogratulował nowo wybranemu Zarządowi, życząc siły i wytrwałości w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia

luty –Marzec

W dniu 7.03.2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie przy ul. Rydla 50, odbyło się szkolenie dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie bhp w stosunków do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Seminarium zorganizowane zostało przez Ośrodek Szkoleniowy przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP – Oddział w Krakowie. Pierwsza część szkolenia dotyczyła wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m in.:

 

 • prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących zasad i przepisów bhp,
 • ochrona pracy kobiet,
 • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników.

 

Drugą, a zarazem główną częścią szkolenia było podniesienie świadomości uczestników na temat obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, względem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia osób na podstawie innej niż umowa o pracę, w tym podstawowych obowiązków, odpowiedzialności czy szkoleń bhp obu stron zawierających umowę cywilnoprawną. Seminarium przeprowadził Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie Pan Antoni Matras. Spotkanie składało się zarówno z wykładu, jak i otwartej dyskusji, w trakcie której uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i wymianę zdań.

W dniach 12-14 marca członkowie Zarządu w osobach Magdalena Waliczek-Dudek, Waldemar Dudek, Eugeniusz Moryl uczestniczyli w 16. edycji Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2013.

Podczas targów Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP przy współpracy z PIP zorganizowało konferencję pod tytułem "Nowoczesne metody w kreowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy".

Konferencja została przygotowana w ramach kampanii informacyjnej PIP "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". Celem konferencji było upowszechnianie nowoczesnych metod w kształtowaniu postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy. Konferencję otworzyli: Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP - Marek Nościusz, podkreślając, iż bezpieczeństwo pracy zależy od nas wszystkich, pracowników, pracodawców, służb bhp, poprawa jakości szkoleń, zaangażowanie kierownictwa, to wszystko prowadzi do ograniczania wypadków przy pracy .Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach - Beata Marynowska ,podkreślając wagę współpracy pomiędzy PIP a Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP w poprawie bezpieczeństwa pracy. Podczas konferencji omówiona następujące tematy:

• Działania prewencyjne PIP wobec kształtowania bezpiecznego środowiska pracy,

• Wpływ pracownika służby bhp na kształtowanie pro bezpiecznych postaw pracowników w zakładzie,

• Nowoczesne systemy motywowania jako element systemu zarządzania BHP,

• Zarządzanie stresem,

• Skuteczność komunikacji interpersonalnej a prewencja wypadkowa.

 

Temat dotyczący skuteczności komunikacji interpersonalnej a prewencji wypadkowej - rozwiązania przyjęte w zakładach pracy - przedstawiał m in. Eugeniusz Moryl z oddziału małopolskiego OSPS BHP.

kwiecień

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-informacyjne Członków Stowarzyszenia Oddział Kraków. Tematem było: sprawozdanie z realizacji przyjętych zadań na rok 2012 oraz sprawozdanie z bilansu finansowego za rok 2012 złożonego przez księgową oddziału.

Maj czerwiec

W dniu 07.06.2013 r. w Oddziale UDT Kraków na ul. Rydla 50, odbyły się uroczystości obchodów 20 - lecia Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP oraz 60 - lecia Służby BHP. Organizatorem wydarzenia był Małopolski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz oraz instytucji takich jak PIP, UDT, PSP, miedzy innymi:

Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak,

Przedstawiciel OIP Kraków Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pyrcz, Inspektorzy OIP Kraków Andrzej Midera, Bogdan Salawa Dyrektor Oddziału UDT Kraków Jan Szuro Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP , Marek Nościusz Wydawnictwo Atest Robert Kozela.

Na spotkaniu zjawiła się także liczna grupa członków oraz sympatyków Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP. Spotkanie poprowadził Wiceprezes Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP Eugeniusz Moryl. Głos zabrali Prezes Oddziału Kraków Waldemar Dudek oraz Prezes OSPS BHP Marek Nościusz. Obaj Panowie w odniesieniu do działalności jednoznacznie podkreślili rolę stowarzyszenia ,a przede wszystkim jego członków w krzewieniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w skali regionów oraz całego kraju. Marek Nościusz jednoznacznie docenił zasługi Oddziału Małopolska potwierdzając to wręczeniem nagrody na ręce Prezesa Oddziału Kraków Waldemara Dudek. Zasługi naszego oddziału docenili również nasi goście honorowi, czego wyrazem była gwarancja dalszej współpracy oraz wspierania działalności Małopolskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP. W czasie spotkania wręczone zostały listy gratulacyjne oraz statuetki dla szczególnie zasłużonych w zakresie działalności na rzecz poprawy i propagowania tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Spotkanie uświetnił również motyw urodzinowy w postaci tortu oraz kieliszka szampana. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w naszą działalność.

Seminarium Zawoja –czerwiec. Pomimo kapryśnej pogody, która szczególnie w tym roku jest dokuczliwa, nie zabrakło chętnych na kolejnym 2-dniowym seminarium wyjazdowym w Zawoi. Gospodarz ośrodka, Pani Bogusława Malik wraz z rodziną, pierwszych gości przywitała tuż po godzinie 15 w piątek 21 czerwca 2013 r. Uroczysta kolacja oraz wyśmienite potrawy na grillu, zapewniły pełną integrację środowiska behapowców. Obecność Inspektorów Pracy z OIP w Krakowie w osobach Panów: Ryszarda Iwańca i Andrzeja Midery, nadała większą rangę temu seminarium. Już podczas biesiady integracyjnej, w czasie spożywania kolejnych potraw, Inspektorzy Pracy byli zapoznawani z problemami pracowników służby bhp. Obecność na seminarium redaktora miesięcznika Atest, Pana Roberta Kozeli, była okazją do prowadzenia licznych wątków dyskusji i jej oceny z perspektywy pisma branżowego ochrony pracy. Gwar rozmów ucichł godzinę przed północą, kiedy to ostatni uczestnicy spotkania udali się na spoczynek. Wielu z nich miało lekkie zawirowania w głowach, lecz wszyscy po przespanej nocy stawili się na śniadaniu. Zapewne tematyka seminarium dotycząca istotnych zmian w działalności służby bhp, ściągnęła do Zawoi liczne grono behapowców „praktyków”. Nie spełniają oni wymagań kwalifikacyjnych, które zostały zapoczątkowane na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. Doprowadziło to do sytuacji, w której długoletni staż pracy w służbie bhp stał się mało istotny w porównaniu z formalnym zdobyciem odpowiednich uprawnień. Okazję taką czyni koniec okresu karencji na uzupełnienie wymagań kwalifikacyjnych dla służb bhp. Z dniem 1 lipca 2013 r. osoby niespełniające wymagań kwalifikacyjnych stracą możliwość wykonywania pracy na danym stanowisku (członkowie służby bhp), czy też wykonywania zadań służby bhp (pracownik zatrudniony przy innej pracy oraz specjalista spoza zakładu pracy). Dotychczasowy Specjalista ds. BHP który na dzień 1 lipca 2013 r. legitymuje się tylko zawodem technika bezpieczeństwa i higieny pracy (dyplom szkoły policealnej), zostanie zdegradowany do stanowiska Starszego Inspektora ds. BHP. Oczywiście prawo do wykonywania zawodu pracownika służby bhp przysługuje osobom, które legitymują się wyższym wykształceniem o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Część robocza seminarium rozpoczęła się po godzinie 9 od prelekcji Starszego Inspektora Pracy – Pana Andrzeja Midery, który zapoznał uczestników seminarium ze zmianami dotyczącymi spraw służby bhp. Uzupełnieniem tej prelekcji było wystąpienie Nadinspektora Pracy – Pana Ryszarda Iwańca, który starał się odpowiedzieć na liczne pytania zadawane przez behapowców. Bardzo ciekawą prezentację przedstawił również redaktor Atesu – Pan Robert Kozela, który zapoznał zebranych z grupami tematycznymi prezentowanymi przez to pismo. Wielu uczestników spotkania skorzysta zapewne z propozycji prenumeraty tego pisma jako wiarygodnego źródła dotyczącego zagadnień prawnych i technicznych. Podsumowując stwierdzam, że decyzja o wzięciu udziału w tym seminarium była trafiona. Pogoda dopisywała przez cały czas, natomiast możliwość oddychania świeżym powietrzem była jego uzupełnieniem. Na koniec kolejnego już w Zawoi spotkania seminaryjnego kolega Wacław Wereszczyński -poruszony pięknym krajobrazami i znakomitą atmosferą-przygotował satyrę na temat bhp- którą sam wygłosił.

 

Sierpień-wrzesień

Can-Pak- sierpień .Pomysł wizyty w jednej z fabryk Can-Pack w Brzesku zrodził się podczas biesiadnych rozmów na seminarium w Zawoi. Ciepła strawa i blask ogniska spowodował rozwiązanie języków i wielowątkowe rozmowy luźnych grupek behapowców. Padła też konkretna propozycja ze strony kolegi Marka Smolińskiego, że podejmie próbę zorganizowania wizyty w zakładzie produkcyjnym w Brzesku, gdzie jest zatrudniony na etacie Specjalisty ds. BHP. Słowa kolegi nie były pustą obietnicą – jej finał nastąpił w dniu 22 sierpnia 2013 r. Właśnie wtedy grupa pracowników służby BHP zrzeszonej w Oddziale krakowskim zjechała do zakładu Can-Pack w Brzesku. Wizytujący Fabrykę Puszek Napojowych behapowcy z różnych branż mieli okazję poznać prężnie działający zakład produkcyjny. Na wstępie podczas prezentacji prowadzonej przez Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych– Roberta Budzyna, zostali oni zapoznani z historią zakładów i ich dniem dzisiejszym. Grupa Can- Pack działa na rynku opakowań metalowych od ponad 20 lat. W tym okresie stała się wiodącym producentem w branży opakowań napojowych w Europie Środkowo-Wschodniej i stale umacnia swoją pozycję rynkową w Europie Zachodniej, Azji i Afryce. Pierwszą linię produkcyjną uruchomiono w fabryce puszek napojowych w Brzesku. W rezultacie realizacji projektów inżynierskich oraz inwestycji sięgających setek mln dolarów, zainstalowano w zakładach urządzenia o najwyższym, światowym poziomie technicznym. Osiągnięty poziom technologii produkcji opakowań pozwala śmiało patrzeć w przyszłość, gdyż może on sprostać nowym wyzwaniom. Z ogromem zainstalowanych maszyn wizytujący zetknęli się tuż po wejściu na halę produkcyjną, wprowadzeni tam przez Kierownika Wydziału Produkcji Puszek – Arkadiusza Górskiego .

W związku z 20-leciem powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników BHP oraz 60-leciem powstania Służby BHP, wychodząc naprzeciw stawianym naszej organizacji oczekiwaniom Małopolski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podjął się uruchomienia projektu na rzecz propagowania tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działalności na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Projekt realizowany będzie w latach 2013 -2014 na terenie miasta Krakowa oraz ościennych Gmin.

Podstawowymi elementami projektu będą bezpłatne szkolenia edukacyjne dla przedsiębiorców oraz współudział w organizowanych imprezach kulturalno edukacyjnych, w czasie których realizowane będą wykłady dotyczące propagowania tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Organizatorem oraz jednostką realizującą szkolenia będzie Małopolski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Współorganizatorami władze samorządowe i organizacje pozarządowe działające w ramach miasta Kraków oraz ościennych Gmin, które obejmują patronat nad poszczególnymi etapami projektu.

 

Inicjacja projektu miała miejsce w Gminie Zabierzów, która objęła projekt honorowym patronatem. W ramach działania uruchomiony został bezpłatny program edukacyjny dla przedsiębiorców z Gminy Zabierzów, w trakcie którego odbyły się szkolenia dla Pracodawców realizujących działalność na terenie Gminy Zabierzów. W ramach współpracy wykładowcami na szkoleniach byli Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Kolejnym etapem projektu była współ organizacja, wraz z Jurajską Izbą Gospodarczą VII Biegu na Orientację o Puchar Marszałka Małopolski w Dolinie Będkowskiej wraz z Piknikiem Rodzinnym połączonym z prelekcjami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i informacjami na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Na terenie pikniku uruchomiliśmy wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie punkt informacyjny, w którym przez cały czas trwania imprezy udzielano bezpłatnych porad prawnych, rozdawane były ulotki oraz materiały reklamujące.

Innym celem projektu, który realizowaliśmy była zbiórka funduszy na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co realizowaliśmy wraz z Fundacją Jaśka Meli Poza Horyzonty. Pierwszą osobą, na rzecz, której prowadzona była zbiórka był podopieczny Fundacji, który uległ wypadkowi przy pracy i stracił rękę.

Mamy nadzieję, że uruchomiony program na stałe zagości na terenie województwa małopolskiego oraz będzie stałym elementem Naszej działalności, a w czasie obejmiemy nim teren całego kraju.

 

październik

 

25 października 2013 r. delegacji Oddziału Kraków wzięli udział w Zjeździe Nadzwyczajnym Delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ,który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim. Celem Zajazdu było rozszerzenie składu Zarządu Głównego oraz nadanie tytułu członków honorowych osobom zgłoszonym przez zarządy oddziałów terenowych. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Głównego Marek Nościusz, a obrady Zjazdu prowadzili aktualni Wiceprezesi Stowarzyszenia – Piotr Pietras i Andrzej Nowak. Prezes Nościusz wyjaśnił, iż rozszerzenie składu Zarządu jest konieczne ze względu na obowiązki zawodowe dotychczasowych jego członków i konieczność rozłożenia pracy na większa liczbę osób. Przy okazji zwiększenie liczebności członków Zarządu pozytywnie wpłynie na przejrzystość jego działania i integrację z oddziałami.

Z powodu braku kworum, zjazd rozpoczął się w drugim terminie, tzn. po 30 minutach od wyznaczonego pierwszego terminu. W celu stwierdzenia kworum zjazdu oraz prawidłowego przeprowadzenia całego procesu wyborczego powołana została Komisja Skrutacyjna. Powołano również Komisję Uchwał i Wniosków, do której zostali wybrani: Grzegorz Skowron, Stanisław Starzyński i Ryszard Łubniewski. Wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Józef Witczak poinformował zgromadzonych, że ogólna liczba delegatów na Zjazd Wyborczy stowarzyszenia to 142 osoby, na walnym zebraniu potwierdziło swoją obecność 78. Po rozpoczęciu procesu wyborczego przez delegatów zostali zgłoszeni następujący kandydaci do zarządu głównego: Krzysztof Babka, Waldemar Dudek, Ryszard Łubniewski, Mirosław Mitura, Stanisław Starzyński, Tomasz Tandek, Urszula Tomska, Jacek Trocha, Feliks Żogała, Elżbieta Bożejewicz, Anna Jarzębska, Halina Grześkiewicz, Barbara Łosek, Cztery ostatnie osoby nie wyraziły zgody na kandydowanie, tak więc ostatecznie w wyborach udział wzięło dziewięciu kandydatów, którzy następnie krótko zaprezentowali swoje pomysły na pracę w Zarządzie Głównym.W sumie odbyły się trzy tury głosowań po których w efekcie końcowym do zarządu głównego weszli:

Ø Waldemar Dudek

Ø Krzysztof Babka

Ø Ryszard Łubniewski

Ø Urszula Tomska

Ø Tomasz Tandek

 

Listopad

22-23-Listopad Tradycyjnie już w stolicy Podhala w Nowym Targu odbyło się kolejne VI Spotkanie Małopolskiej Służby BHP.

Seminarium było integralną częścią obchodów 60 - lecia Służby BHP w Polsce, 20 – lecia Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Krakowie oraz 5 – tej rocznicy istnienia Koła BHP „ Podhale” w Nowym Targu., które funkcjonuje pod patronatem Starosty Nowotarskiego.

Zaproszonymi gośćmi byli:

- Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber

- Kierownik Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Nowym

Sączu Beata Ziółko

- Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Targu Jolanta Bakalarz.

W uroczystej części spotkania z rąk prezesa Zarządu Małopolskiego Oddziału OSPSł.BHP Waldemara Dudka medal 20 lecia otrzymali: Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Kierownik PIP Oddział w Nowym Sączu Beata Ziółko, Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Targu Jolanta Bakalarz i Jerzy Turski reprezentujący Służbę BHP z Nowego Sącza.

Integracyjna kolacja w regionalnej restauracji z regionalnymi potrawami była okazją do wymiany doświadczeń i myśli wśród Służby BHP z całego Oddziału Małopolskiego.

Wiodącym tematem dyskusji była propozycja Waldemara Dudka powołania „Izby BHP”, która miałaby usprawniać naszą działalność.

W drugim dniu spotkania w ramach programu formacyjnego, Kierownik Oddziału PIP z Nowego Sącza Nadinspektor Beata Ziółko, omówiła obszernie i wyczerpująco „Zasady organizowania szkoleń z zakresu bhp i Pracy Służby BHP„ według uregulowań prawnych z lipca 2013 r. Kolejny temat seminarium to; „ Czynniki biologiczne w środowisku pracy i aktualne zagadnienia działalności służb sanitarnych w środowisku pracy”, omówiła Jolanta Szczepaniec – Bizub, Kierownik Sekcji Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z Nowym Targu.

Spotkanie odbyło się w pięknie położonym i regionalnie urządzonym hotelu” Góralski Raj” w Nowym Targu. Koszty spotkania ponieśli uczestnicy przy wsparciu Zarządu Małopolskiego Oddziału OSPSBHP. Zarząd Koła BHP ”Podhale” dziękuje Staroście Nowotarskiemu i Dyrekcji spółki wodnej „ Niedzica „ za ufundowanie reklamówek dla uczestników spotkania. Prezes Koła Włodzimierz Żak wraz z zarządem już dziś zapraszają na kolejne VII Podhalańskie Spotkanie Służby BHP.

 

Grudzień

6-7 -12-2013 grudnia Prezes Zarządu Waldemar Dudek uczestniczył w spotkaniu Rady Prezesów z Zarządem Głównym oraz w uroczystej wigilii ,która odbyła się w Lesznie. Organizatorem Spotkania był Oddział Leszno.

Tematem spotkania Rady Prezesów z Zarządem Głównym było omówienie działalności Zarządu za rok 2013 oraz planowane działania na rok 2014.

 

13 grudnia w Urzędzie Dozoru Technicznego odbyło się tradycyjne spotkanie przed świąteczne członków stowarzyszenia Oddział Kraków. Na spotkaniu Prezes Zarządu przedstawił krótką informację na temat dokonań roku 2013 oraz przedstawił planowane działania na rok 2014. Następnie przy lampce szampana Prezes Zarządu złożył życzenia świąteczno-noworoczne i rozdał kalendarze na rok 2014. Sponsorem kalendarzy była Firma HUT-POŻ w imieniu której życzenia świąteczne złożył Prezes Pan Adam Bińczycki.

 

 

 

 

2012 rok

 

Styczeń

Odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu na którym podsumowano rok 2012 oraz ustalono plan w zakresie organizacji seminariów w roku 2012.

luty -Marzec

22 marca z udziałem Prezesa Waldemara Dudek i Wiceprezesa Eugeniusza Moryla Oddziału OSPS BHP Małopolska odbyło się spotkanie z Członkami Koła ,,Podhale’’. Na spotkaniu Prezes przedstawił Plan działania Zarządu na rok 2012 oraz projekty rozporządzeń w zakresie Służby BHP i Szkoleń. W trakcie spotkania dokonano wyboru nowego składu Zarządu Koła - z uwagi na pisemną rezygnację dotychczasowego przewodniczącego Koła Pana Józefa Rafacza z dnia 10 stycznia 2012 roku oraz rezygnację dwóch członków Zarządu Koła Pani Tersy Magdaleny Pawlinskiej oraz Pana Kazimierza Dworskiego. Członkowie Koła ,,Podhale’’ na zebraniu przyjęli rezygnację oraz dokonali nowego wyboru. Na przewodniczącego Koła wybrano Panna Włodzimierza Żaka. Wiceprzewodniczącym i skarbnikiem wybrany został Pan Tomasz Bryniarski, sekretarzem została Pani Małgorzata Orska. Członkiem zarządu i koordynatorem ze Starostwem Nowotarskim został w dalszym ciągu Józef Orzeł. W dalszym ciągu członkiem zarządu Koła został Pan Dariusz Dyda. Obecnie Koło ,,Podhale ‘’ liczy 37 członków.

kwiecień

29-04-2012 odbyło się zebranie ogólne Oddziału . Tematem zebrania było:

 1. wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 2. sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych przez Zarząd na rok 2011 oraz Plan zamierzeń na rok 2012 r;
 3. sprawozdanie z bilansu finansowego za rok 2011 złożone przez Księgową Oddziału.

Maj czerwiec

Nie ma to jak w plenerze!

W dniach 29-30.06.2012 r zorganizowano w pięknej, wypoczynkowej miejscowości Zawoja kolejne już z rzędu seminarium wyjazdowe. Tematem seminarium było: organizacja bezpiecznej pracy na budowach, stres i inne czynniki psychospołeczne, związane z pracą. Prowadzącymi wykłady byli: Nadinspektor Pracy Pan Ryszard Iwaniec oraz Inspektor Pracy Pan Bogdan Solawa.
Z uznaniem należy stwierdzić szczególnie wysoki poziom tych wykładów realizowanych przez – Inspektora Pracy mgr inż. Bogdana Solawę. Sposób przeprowadzenia szkolenia, dobór istotnych elementów informacyjnych, a szczególnie umiejętność wzbudzenia zainteresowania u odbiorców tych wiadomości – jest niewątpliwie sukcesem prowadzącego wykład . Szczególnym uznaniem przyjęto uczestnictwo w szkoleniu 2 naszych koleżanek, które przyjechały na własny koszt aż z Białegostoku.

wrzesień

6-09-2012 r. w siedzibie UDT w Krakowie ul. Rydla 50 odbyło się seminarium pt. ,,Bezpieczne maszyny-zasadnicze i minimalne wymagania dotyczące maszyn’’. Seminarium podzielono na dwie części- część teoretyczną i część praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami prawnymi w zasadniczych wymaganiach dotyczących maszyn, zaletami systemu Lockout Tagout LOTO, który służy pracownikom utrzymania ruchu do zabezpieczania maszyn w trakcie prowadzonych remontów i konserwacji maszyn przed przypadkowym uruchomieniem przez nieupoważnione osoby / Lockout - precyzuje odłączenie dopływu energii (zgodnie z opracowaną instrukcją). W dalszej części seminarium uczestnicy zostali zapoznani najważniejszymi informacjami dotyczącymi minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji maszyn/ konwencją nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zabezpieczenia maszyn, przyjętą w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 1977 r.). W części praktycznej na podstawie przedstawionych w prezentacji filmowej maszyn / tokarki, szlifierki, dłutownice, wiertarki, frezarki/ przeprowadzono praktyczną ocenę stanu technicznego maszyn oraz spełnienia minimalnych wymagań w zakresie bhp wykorzystując w tym celu przygotowaną przez prowadzącego listę kontrolną do identyfikacji zagrożeń występujących przy obsłudze maszyn i urządzeń /wg. PN-EN1050/.Po dokonanej ocenie przystąpiono do opracowania wymaganych instrukcji i deklaracji zgodności. Wykłady –prowadzone przez Inspektora Pracy Pana Andrzeja Miderę - pozwoliły wyjaśnić szereg wątpliwości natury merytorycznej, dokumentacyjnej i prawnej. Szczególnie część praktyczna dotycząca oceny maszyn i opracowywania deklaracji zgodności, wzbudziła wśród uczestników tak wielkie zainteresowanie / a z uwagi na brak czasu, wiele kwestii nie zostało do końca wyjaśnionych/, że temat przy współudziale Pana Andrzeja Midery będą kontynuowane na kolejnych tego typu szkoleniach.

W dniach 20 – 21 września br. w Warszawie odbył się zorganizowany przez ZG OSPSBHP II KONGRES SŁUŻBY BHP pod hasłem „Wpływ postępu na bezpieczeństwo pracy – kierunki rozwoju służby bhp”, w którym udział wzięli z ramienia OSPSBHP Oddział Kraków Prezes Zarządu Waldemar Dudek, Wiceprezes Zarządu Eugeniusz Moryl, Wiceprezes Zarządu Paweł Szczepański.

Marek Nościusz – Prezes ZG OSPSBHP przedstawił Rolę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w integracji środowiska zawodowego.

Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęto sesję roboczą. Pierwszy panel dyskusyjny prowadzony przez prof. Ewę Górską dotyczył tematu ergonomii w bezpieczeństwie pracy.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął panel „System Zarządzania BHP – problem czy zysk, kłopoty czy korzyści”. Zaproszony gość, moderator - dr Jerzy Karczewski, zaprosił do dyskusji Jarosława Szabłowskiego (ArcelorMittal), Krzysztofa Wrzoska (Expom), Dariusza Okraskę (Biuro SYSTEM), dr Jana Rzepeckiego (CIOP – PIB) i Wojciecha Michalca (Tüv Rheinland). Uczestnicy dyskusji stwierdzili, że wdrażanie systemu zarządzania to proces wieloletni, w którym kluczowe znaczenie ma przełamanie oporu kadry kierowniczej.

Następnym tematem dyskusji prowadzonej przez dr Zofię Pawłowską (CIOP – PIB) była ocena ryzyka zawodowego. Zbigniew Strączek podkreślił znaczenie zaangażowania kierownictwa najwyższego szczebla. Paweł Szczepański (Wiceprezes Zarządu OSPSBHP – Oddział Kraków) uczulił słuchaczy, że oceniając ryzyko zawodowe nie należy ograniczać się do jednej metody, należy dobierać ją do konkretnych zagrożeń.

Podczas Kongresu poruszono wiele interesujących i ważnych dla służby bhp tematów. Jednym z ważniejszych poruszonych tematów była działalność służby bhp w Polsce, gdzie między innymi stwierdzono, że przed służbami bhp w Polsce jeszcze długa droga zanim przestaną być traktowane jako „biuro hamowania produkcji”, a nie jako profesjonaliści, którzy poprzez koordynowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy i ograniczenia liczby wypadków przy pracy dbają o interes ekonomiczny swoich pracodawców. Umożliwi to chyba tylko ciągłe podnoszenie ich kompetencji i dążenie do własnego rozwoju.

 

październik

„Mniej wypadków w Małopolsce” pod takim tytułem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP , Okręgowy Inspektorat Pracy i Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie- zorganizowali w dniu 10.10.2012r. Seminarium którego patronat objął Wojewoda Małopolski .

Seminarium odbyło się w Sali wykładowej Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie przy ul. Rydla 20. Uczestników seminarium ( 60-ciu przedstawicieli pracodawców małych i średnich firm świadczących pracę na terenie woj. Małopolskiego) powitał Prezes Oddziału Małopolska OSPSBHP Waldemar Dudek a uroczystego otwarcia dokonał Wicewojewoda Małopolski AndrzejHaręźlak.

Prelekcje na temat: „Rola Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy” wygłosił Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Tadeusz Fic.

„Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpiecznych warunków technicznych przy eksploatacji urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych wygłosił Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Jan Szuro.

„Rola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP” wygłosił Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników służby BHP Marek Nościusz

Prelegenci zadeklarowali uczestnikom wszelką pomoc w rozwiązywaniu problemów .

Po wygłoszonych prelekcjach uczestnicy seminarium udali się na przerwę w czasie której w kuluarach przy kawie toczyła się wymiana zdań i osobiste rozmowy z prelegentami i wykładowcami .

Po przerwie nastąpił cykl wykładów ,których wykładowcami byli przedstawiciele Inspekcji Pracy oraz Oddziału Małopolska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Inspektor Pracy Bogdan Solawa przedstawił wykład na temat Konstytucja RP i Kodeks Pracy jako podstawowe akty prawne regulujące system prawny ochrony pracy w Polsce, Obowiązki pracodawców i osób kierujących pracownikami wynikające z Kodeksu Pracy, Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywanymi pracami, Stres – rola stresu w organizowaniu bezpiecznych warunków pracy

Nadinspektor Janecki Stanisław przedstawił wykład w czasie którego szczegółowo omówił Ustawę z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wiceprezes OSPSBHP Oddział Małopolska Paweł Szczepański przedstawił wykład na temat „Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji tych czynników”

W czasie wykładów uczestnicy zadawali pytania na które wykładowcy wyczerpująco odpowiadali wykazując się wysoką wiedzą profesjonalną.

Uczestnicy seminarium otrzymali materiały szkoleniowe i na zakończenie zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział w Seminarium.

Listopad

 

Stało się tradycją, że w Nowym Targu odbywają się podhalańskie spotkania służby BHP z terenu województwa małopolskiego. Tym razem spotkanie to połączone zostało z pięcioleciem terenowego koła BHP „Podhale” w Nowym Targu, funkcjonującego pod patronatem starosty nowotarskiego.

Od początku podhalańskich spotkań miejscem jest kompleks restauracyjno-dydaktyczny „Góralska Strawa” w Nowym Targu, serwujący góralskie jadło w pomieszczeniach o regionalnym wystroju i z góralską muzyką.

W dniach 16 i 17 listopada piąte podhalańskie spotkanie otworzył Prezes Krakowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP- mgr inż. Waldemar Dudek, który po powitaniu zebranych i wspomnieniu historii powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP jak również o zbliżającej się okrągłej rocznicy 20 lecia , wręczył nagrodę fair-play Dyrektorowi Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie Panu Janowi Szuro. Dyplom uznania wręczono również Józefowi Orłowi- członkowi zarządu Małopolskiego Oddziału i koordynatorowi terenowego koła BHP „Podhale” w Nowym Targu.

Następnie głos zabrał Prezes koła BHP „Podhale” Włodzimierz Żak przedstawił referat informujący o pięcioletniej działalności koła BHP. Podczas swojego wystąpienia wymienił różnorodne formy pracy koła na przestrzeni ostatnich lat.

Celem głównym drugiego dnia seminarium było poszerzenie wiedzy z prawa pracy, jak i ochrony przeciwpożarowej.

Kierownik oddziału PIP w Nowym Sączu Pani Beata Ziółko omówiła kwestie związane z czasem pracy, zawieraniem i wypowiadaniem umów o pracę oraz z nieprawidłowościami z zakresu BHP stwierdzonymi w czasie kontroli. Kapitan p.poż Pan Piotr Domalewski z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej omówił kwestie związane z ochroną przeciwpożarową. Wykładom towarzyszyły dyskusje także kuluarowe, a prelegenci zaoferowali swoją pomoc dla służb BHP w rozwiązywaniu trudności w ich pracy.

Zarząd koła BHP „Podhale” zaprosił wszystkich uczestników na kolejne podhalańskie spotkanie służby B HP co uczestnicy przyjęli z wielkim zadowoleniem.

Grudzień

W dniu 7 grudnia w Zduńskiej Woli Prezes Zarządu Waldemar Dudek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Głównego OSPS BHP wraz z Radą Prezesów. Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu roku mijającego jak również było okazją do przedstawienia planów na rok 2013. Na spotkaniu tym przedstawiciel oddziału krakowskiego Waldemar Dudek przedstawił propozycję zorganizowania rajdu kolarskiego z Krakowa do Gdańska / z udziałem poszczególnych oddziałów na wyznaczonej trasie rajdu/. Celem powyższego rajdu byłoby promowanie bezpieczeństwa pracowników, działalności stowarzyszenie oraz zbieranie funduszy dla osoby ciężko poszkodowanej w wypadku przy pracy.

Po zakończeniu posiedzenia odbyła się uroczysta kolacja wigilijna.

Podsumowanie roku 2012 w Oddziale MAŁOPOLSKA OSPSBHP

W dniu14.12.2012r Zarząd Oddziału OSPSBHP Małopolska zorganizował spotkanie z członkami Oddziału w Sali Gabinetu Ochrony Pracy ArcelorMittal. Celem spotkania było podsumowanie programu działania w roku 2012 i złożenie życzeń świąteczno-noworocznych. Na wstępie spotkania Prezes Zarządu Oddziału Waldemar Dudek powitał przybyłych na spotkanie 38 członków Oddziału OSPSBHP Oddział Małopolska i przystąpił do omówienia realizacji programu roku 2012 . W programie były zaplanowane 4 seminaria w tym dwa wyjazdowe i dwa stacjonarne.

Relacjonując stwierdził, że plan został zrealizowany i zaplanowane seminaria odbyły się, a mianowicie:

Wyjazdowe do Zawoi w miesiącu czerwcu oraz do Nowego Targu w m-cu listopadzie, które było połączone z 5-letnią działalnością Koła Nowy Targ.

Szczególną uwagę zwrócił na zorganizowane seminaria stacjonarne, które odbyły się w sali Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie, na temat „Bezpieczne Maszyny” w m-cu wrześniu oraz „Mniej wypadków w Małopolsce” w którym udział wzięła znaczna ilość pracodawców małych i średnich firm. Należy podkreślić, że seminarium to było objęte patronatem Wojewody Małopolskiego.

W trakcie racji podkreślił, że na duże zainteresowanie tematami seminariów przyczyniły się profesjonalne wykłady Państwowych Inspektorów Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie.

Nadmienił również, że w m-cu styczniu 2013 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostanie wybierany nowy Zarząd.

Na koniec, w imieniu Zarządu OSPSBHP Oddział Małopolska Prezes złożył życzenia świąteczno noworoczne wręczając każdemu uczestnikowi kalendarz z Logo Oddziału Stowarzyszenia oraz podziękował sponsorowi kalendarzy „BOLARUS”

2011 rok

 

Luty

 

15 -02-2011 r.  Odbyło się  Seminarium zorganizowane dla  Koła Nowy Targ – Tematyka  Systemy Zarządzania bezpieczeństwem pracy i oceną ryzyka  zawodowego. Prowadzący wykłady Paweł Szczepański. Podczas  seminarium  wręczono nagrody   Fair Play .  Otrzymali je  : Starosta  Nowego Targu  Pan Krzysztof Faber za pomoc i duże zaangażowanie w  tworzeniu Koła Nowy Targ oraz  stały patronat i udostępnianie  nieodpłatne  Sali   konferencyjnej . Nagrody  Rair Play otrzymali również  / za całokształt działalności  zangazownia  na  rzecz tworzenia   Koła Nowy Targ/  Pani  Teresa Pawlinska,  Kazimierz Dworski,  Włodzimierz  Żak.

 

 

24.02.2011 roku w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie przy ul. Rydla 50, odbyło się Seminarium  poświęcone tematyce zagadnień i wymogów ZUS w zakresie wypadków oraz rent  i emerytur.  Poruszana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko wśród członków naszego stowarzyszenia ale także wśród osób spoza środowiska związanego bezpośrednio z bhp. Udział brali pracownicy działów kadrowych, pracodawcy zakładów pracy.

Tematyka szkolenia:

 • Wymagania dokumentacyjne zgodne z procedurami ZUS w zakresie postępowania powypadkowego niezbędne dla uzyskania świadczeń powypadkowych dla osób poszkodowanych w wypadkach w pracy, wypadkach zrównanych z wypadkami w      pracy, w wypadkach w szczególnych okolicznościach, wypadkach w drodze do pracy i z pracy i chorób zawodowych (będących pracownikami oraz osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowy cywilno prawne);
 • Pierwsza kategoria zatrudnienia i związane z tym przywileje dla pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych i uciążliwych – wymagania w tym zakresie stawiane przez ZUS (dokumentacja, staż pracy)
 • Renty, emerytury, emerytury pomostowe
 • Kontrola legalności wydawanych zwolnień lekarskich ZUS – zakład pracy
 • Dyskusja

 

Marzec

24-03-2011 r. odbyło się  zebranie  Zarządu  Oddziału  OSPS BHP   Kraków.  W  zebraniu uczestniczyli: Waldemar Dudek, Eugeniusz Moryl,  Józef Orzeł,  Dariusz Iskra, Janusz Pażdior.  Na  zebraniu   wyznaczono zadania   na rok 2011 / organizacja  szkoleń okresowych dla  pracowników  służby bhp, organizacja seminariów wyjazdowych -Zawoja, Nowy Targ-, aktualizacja  rejestru członków  stowarzyszenia,  zatwierdzono  i omówiono bilans finansowy za rok 2010, omówiono przygotowania do wyborów na zjazd delegatów w Warszawie. Ustalono/wybrano osoby   do nagrody   Fair Play

 

24 .03.2011 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie pracowników BHP oddział Kraków przy współudziale Maltańskiej Służby Medycznej zorganizowało kurs pierwszej pomocy- partycypował  w  kosztach  organizacji  szkolenia Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  Małopolska-2000 zł. Tematem kursu było:

1. Pierwsza Pomoc – przygotowanie do szkoleń BHP

2.  Metodyka szkoleń z pierwszej pomocy

3. Ćwiczenia praktyczne

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków

Pierwsza pomoc w przypadku złamań

Resuscytacja krążeniowo oddechowa

W szkoleniu udział członkowie Stowarzyszenia oraz osoby z zaprzyjaźnionych firm – w sumie ok. 45 osób. Salę na szkolenia jak zazwyczaj udostępnił krakowski oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Kwiecień

 

6.04.2011 w  Warszawie w  Sali  Kolumnowej  Sejmu RP odbyła się  konferencja pod  honorowym patronatem marszałka Sejmu RP  Grzegorza Schetyny. Tematem konferencji  było: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budownictwie i przeciwdziałania patologiom systemowym będącym pośrednią przyczyną  wypadków  przy pracy. Wspólna konferencja zorganizowana przez  ZZ „BUDOWLANI” i  OSPS BHP.  Wzięło w  niej udział ogółem trzystu przedstawicieli branży budowlanej i środowiska pracowników służby bhp. W konferencji z ramienia OSPS BHP oddział Kraków  udział wzięli  Waldemar Dudek , Eugeniusz Moryl,  Zdzisław Nocuń. W trakcje konferencji przedstawiciel Oddziału Krakowskiego Waldemar Dudek został uhonorowany  medalem z okazji 90 lecia PIP.

 

W dniu 29-04-2011 odbyło się  zebranie sprawozdawczo wyborcze członków OSPSBHP oddział Kraków. Na zebraniu wybrano delegatów na zjazd.  Równocześnie na  zebraniu podsumowano wyniki finansowe  oddziału / omówiono bilans  finansowy za rok 2010/  oraz przedstawiono  plany działania na rok 2011

Maj

27-28 maja Prezes Zarządu OSPS BHP Oddziału  Kraków  uczestniczył w  posiedzeniu Zarządu Głównego z udziałem  Rady Prezesów.

Posiedzenie Zarządu Głównego OSPS BHP rozszerzone o udział prezesów zarządów oddziałów poświęcone było sprawom organizacyjnym tj.:

- podjęto uchwałę o organizacji w Warszawie w dniu 7 października 2011 roku zjazdu sprawozdawczo-wyborczego;

-omówiona została i zatwierdzona ordynacja wyborcza;

-omówiony został kolejny projekt Kodeksu Etyki Behapowca.

 

 

 

Czerwiec

 

W dniach 3-4-06-2011 r.  w Ośrodku  Szkoleniowo-Wypoczynkowym Zawoja –Odbyło się  Seminarium Tematem  szkolenia było: Bezpieczeństwo  pracy  na  budowach,  Plan BIOZ/ P. Ryszard  Iwaniec/, Bezpieczeństwo pożarowe  na  budowach, Instrukcja  Bezpieczeństwa   Pożarowego  wg.  nowych  przepisów / płk  Adamiak Leśniak  z-ca komendanta   szkoły aspirantów w Nowej Hucie/. Na  seminarium nagrodę  Rair Play  otrzymał nadinspektor  Pracy Ryszard Iwaniec. Koszty  uczestnictwa  w Seminarium zostały pokryte przez  Stowarzyszenie w 100 %

 

wrzesień

 

9-10 -09-2011r.  w Nowym  Targu   ul. Szpitalna 14.Temat  spotkania: podejmowane  działania  Inspekcji Pracy  w  zakresie  prawnej ochrony pracy i  bezpieczeństwa pracy  w  Małopolsce  wykładowca Ryszard Iwaniec drugi temat to Wykład „Znaczenie komunikacji interpersonalnej w szkoleniach BHP”, „Podstawy psychologii i pedagogiki” (jako pierwszą część wykładów umożliwiających zdobycie lub odnowienie uprawnień pedagogicznych-Pani  Profesor Francus) prowadziła Renata Romer.

W trakcie Seminarium wręczono nagrodę  FAIR PLAY Panu mgr inż. Tadeuszowi Ficowi Dyrektorowi Okręgowego Inspektoratu Pracy, za działania na rzecz ochrony zdrowia pracowników, obronę praw pracowniczych i stałe podnoszenie bezpiecznych warunków pracy u pracodawców. Laureat Nagrody Fair Play Inspektor Okręgowy Tadeusz Fic wygłosił  wykład na temat funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce oraz w Okręgu Małopolska.

październik

7 października 2011 r. w Warszawie w budynku NOT odbył się Zjazd OSPS BHP.  Udział w Zjeździe wzięło 126 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowiło 88% ogólnej liczby delegatów. Zjazd dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

Skład Zarządu Głównego

Prezes Zarządu -  Marek Nościusz

Andrzej Nowak - oddział Częstochowa

Mariola Śrubarczyk - ooddział Katowice

Piotr Kaczmarek - oddział Kalisz

Zofia Formella - oddział Gdańsk

Piotr Pietras - oddział Warszawa

Grzegorz Szałas - oddział Radom

listopad

 

30-11-2011 roku tez  w  siedzibie  UD  odbyło się seminarium  pt. „Stosowanie Ochron Indywidualnych w strefach zagrożonych  wybuchem”.

Seminarium otworzył  Prezes OSPS BHP Oddziału Kraków mgr inż. Waldemar Dudek   oraz  wydawca  Kultury Bezpieczeństwa równocześnie reprezentujący współorganizatora seminarium miesięcznik  ,,Praca i Zdrowie’’  Pan Fabian Biel.  Temat  bardo ważny i  bardzo trudny , niechętnie podejmowany na  seminariach/ szkoleniach   z uwagi na konieczność  posiadana dużej wiedzy  teoretyczno/praktycznej  w tym  zakresie jaka  wymagana jest od  prowadzących tą tematykę. Zagrożenia związane z wybuchem stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników zatrudnionych  na stanowiskach pracy  związanych z  strefą wybuchu. Stąd wymagania dotyczące organizacji stanowisk pracy / narzędzi, instalacji elektrycznych, instalacji odprowadzających ładunki elektrostatyczne, indywidualnych ochron osobistych i zachowań pracowniczych/ stanowią podstawowy element bezpieczeństwa pracy.

 

Tematyka omawiana to:

 

1)      Ocena ryzyka oparta o wytyczne SCC

a.      Zachęcanie pracownika do używania ochron,

b.      Ocena ryzyka "w ostatniej chwili przed pracą"

2)     Analiza wypadków w strefach zagrożenia wybuchem

a.      omówienie przyczyn,

b.      konsekwencje

c.       działania naprawcze

3)     Używanie SOI w strefach zagrożenia wybuchem

a.      Ochrony dróg oddechowych

b.      Obuwie bezpieczne

grudzień

W grudniu odbyło się  tradycyjnie spotkanie  przedświąteczne OSPS BHP oddział Kraków. Na spotkaniu przedstawiono: Krótką informację  z działalności Zarządu  w roku 2011 /pełne  sprawozdanie   marzec-kwiecień  wraz z omówieniem   bilansu finansowego /,  planowane  działania na  rok 2012, sprawozdanie  z   Zjazdu i  spotkania grudniowego Zarządu Głównego. Na koniec spotkania  wraz z życzeniami świątecznymi rozdano kalendarze na rok 2012. W trakcie spotkania odbyła się prezentacja Laboratorium  Badan Środowiskowych Pan  Manterys    Sławomir   w  zakresie  świadczonych usług i akredytacji- sponsora   kalendarzy trójdzielnych.

 

2010 rok

 

Styczeń

Odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu na którym podsumowano rok 2009 oraz ustalono plan w zakresie organizacji seminariów w roku 2010.

luty

Odbyło się Seminarium BHP poświęcone tematyce oceny ryzyka zawodowego- zagrożenia chemiczne, fizyczne, biologiczne. Prowadzący szkolenie to pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz wykładowca z AGH. Gospodarzem Seminarium był Dyrektor Pan mgr inż. Jan Szuro Urząd Dozoru Technicznego .

Marzec

Zginął w wypadku samochodowym dr hab. Andrzej Hebda. Organizator i Kierownik Studium podyplomowego BHP AGH. Przyjaciel, aktywnie działający na rzecz Oddziału Stowarzyszenia BHP w Krakowie. Jako pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej włożył ogromny wysiłek w organizację i prowadzenie studium podyplomowego BHP, które wykształciło rzesze pracowników służb BHP Polski Południowej. W swoją pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa, poprzez kształcenie przyszłych pracowników służb BHP, wnosił nie tylko ogromną wiedzę, którą posiadał, ale również serce i pasję. Będzie nam go brakowało.

Odbyło się Seminarium poświęcone tematyce odpowiedzialności służby bhp. Na spotkaniu prokurator Krzysztof Dratwa omówił zagadnienia odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów bhp. Dotyczy ona przede wszystkim pracodawców, ale zdaniem prokuratora w pewnych przypadkach również behapowcy mogą odpowiadać z art. 220 k.k. Trudno zgodzić się z taką argumentacją, ponieważ behapowców można pociągnąć do odpowiedzialności, ale nie z tego artykułu. Kwestię odpowiedzialności karnej związanej z naruszeniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy regulują w kodeksie karnym dwa artykuły: 220 i 221: Art. 220. § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. Art. 221.

kwiecień

26-28 kwietnia reprezentacja Oddziału Kraków OSPSBHP uczestniczyła -w osobach Waldemar Dudek , Eugeniusz Moryl- pierwszej w dotychczasowej historii Międzynarodowych Targach Ochrony pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO w Poznaniu gdzie OSPSBHP zaznaczyło swoją obecność. OSPS BHP zorganizowało swój pawilon wystawienniczy gdzie prezentowano swoje produkty oraz usługi z zakresu bhp . Oprócz swojego stoiska targowego zorganizowano dwie konferencje tematyczne:

-Wypadki przy pracy a świadomość społeczna;

-Dobre praktyki a wypadki przy pracy.

Obie konferencje, jak również stoisko targowe cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony pracowników służby bhp ale również pracodawców oraz inspektorów PIP. Gościem honorowym spotkania był senator Jan Rulewski.

29-04-2010 odbyło się zebranie ogólne Oddziału . Tematem zebrania było:

-wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

-sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych przez Zarząd na rok 2009 oraz Plan zamierzeń na rok 2010 r;

-sprawozdanie z bilansu finansowego za rok 2009 złożone przez Księgową Oddziału.

Na początku spotkania uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłych w katastrofie Smoleńskiej oraz tragicznie zmarłego dr hab. inż. Andrzeja Hebda.

 

W kwietniu odszedł od nas kolega Ryszard Kawa długoletni członek Stowarzyszenia- emerytowany pracownik służby bhp HTS.

 

 

Maj

 

17 maja zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie a Oddziałem Małopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w zakresie wzajemnej współpracy służącej poprawie bezpieczeństwa pracy, wspierające wszelkie działania dążące do wzrostu świadomości w dziedzinie BHP a to wymiana doświadczeń, wspieranie członków OSPSBHP Odział Małopolska, uczestnictwo w organizowanych seminariach, opiniowanie nowych aktów prawnych w zakresie przepisów bhp i inwentaryzacja aktualnie obowiązujących wymagających korekt. W imieniu PIS i OSPBHP Oddział Kraków porozumie podpisali mgr inż. Adam Jędrzejczyk i mgr inż. Waldemar Dudek

 

czerwiec

W dniach 25-26 czerwca w Zawoi odbyło się kolejne wyjazdowe Seminarium Krakowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP. Tematem Seminarium było: ocena maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/64/WE oraz obowiązki w tym zakresie producentów i ich przedstawicieli oraz pracodawców- wykład poprowadził inspektor PIP Pan Andrzej Midera. Zmiany w przepisach prawa pracy od początku 2010 r. / w tym zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich oraz wprowadzenie urlopu ojcowskiego/-wykład nadinspektor PIP Pan Ryszard Iwaniec. Wymagania dotyczące stanowisk pracy i obiektów budowlanych- wykład poprowadził inspektor PIP Pan Bogdan Kapera. Oraz praca na wysokości, zabezpieczenia –teoria i zajęcia praktyczne poprowadził Pan Jan Lipiarski z Firmy Wertykal. Tematyka jak się okazało wzbudziła wielkie zainteresowanie jak również ukazała jak mało wiemy na temat zabezpieczeń.

wrzesień

W dniach 24-25-09-2010 r. w Nowym Targu odbyło się kolejne seminaryjne spotkanie członków stowarzyszenia . Gospodarzem spotkania było Koło Nowy Targ. Temat szkolenia to: urządzenia dźwignicowe i ciśnieniowe podlegające pod dozór UDT- wykład poprowadził dyrektor UDT Pan Jan Szuro , zmiany w przepisach prawa pracy ogólnych bhp-wykład nadinspektor PIP Pan Ryszard Iwaniec.

pażdziernik

W dniu 8 października 2010 r. w Warszawie odbył się I Kongres Służby BHP, który nawiązał do tradycji i wzorów wypracowanych jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej. Ideą Kongresu było ukazanie zmieniającej się roli pracownika służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy, zaprezentowanie behapowca przyszłości oraz budowa prestiżu tej grupy zawodowej pracownika służby bhp. Kongres odbył się w zabytkowym obiekcie NOT. Udział w Kongresie wzięło około 270 pracowników służby bhp oraz zaproszeni goście senator Jana Rulewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pracy – Zbigniewa Żurka, Głównego Inspektora Pracy- P. Tadeusza Zająca, Zastępcę Głównego Inspektora Pracy Dr Mariana Liwo, Prof. Danutę Koradecką- Dyr. CIOP-PIB, Dyrektor Departamentu Warunków Pracy w MP i PS- P.Eugenię Gienieczko, Dziekana Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu- P. Macieja Sas Badowskiego, P. Józef Skorulskiego  z  OPZZ, dr Jerzego Karczewskiego-DNV Biuro Certyfikacji, P.Adama Jabłońskiego-Prezesa Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej.

 

Z ramienia Oddziału Krakowskiego OSPSBHP udział wzięli Waldemar Dudek, Eugeniusz Moryl, Zdzisław Nocoń

grudzień

W dniu 2-12-2010 r. w siedzibie GOP Mittkal Arcelor /HTS/ odbyło się przedświąteczne spotkanie członków

W dniu10 grudnia 2010 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, w który uczestniczyli nasi delegacji z Krakowa w osobach Waldemar Dudek, Eugeniusz Moryl, Roman Gożdziela, Józef Krzywda, Mateusz Krzywda. W tegorocznych obradach uczestniczyło 102 delegatów z oddziałów z całej Polski. W czasie zjazdu omówione zostały zmiany do obowiązującej wersji statutu Stowarzyszenia. W rezultacie nowy statut został przyjęty niemalże jednogłośnie przy jednym głosie

Podczas zjazdu przedstawione zostały planowane zadania Zarządu Głównego na I półrocze 2011 r. oraz Zjazd przyjął uchwałę o ustanowieniu „Dnia Pracownika Służby BHP”, wybierając datę 19 września .

 

2009 rok

   

STYCZEŃ

30.01.2009 odbyło się walne żebranie wyborcze na , którym wybrano nowe władze w tym : Zarząd w składzie : Prezes – Waldemar Dudek II-ga kadencja, I-szy Wiceprezes – Eugeniusz Moryl, II-gi Wiceprezes – Paweł Szczepański , Sekretarz ( Kierownik Biura) – Dariusz Iskra, Skarbnik – B.Wojciechowska. Członkowie Zarządu – Roman Goździela ( Finanse) , Józef Orzeł (odpowiedzialny za Koło w Nowym Targu).

Komisja Rewizyjna : Przewodniczący – Stanisław Rupiński , Zastępca – Grażyna Porada, członek – Grażyna Pauli , Sąd Koleżeński : Przewodniczący – Janusz Paździor, Zastępca – Wiesław Pułczyński , członek Andrzej Cieślik. Dyrektorem Placówki Oświatowej pozostał – Janusz Paździor.

Zgodnie z art.29 Statut w skład Rady Oddziału w chodzą z urzędu Przewodniczący kół i sekcji : Przewodniczący Rady Kol. Józef Krzywda

( równocześnie szef grupy doradców ), Józef Rafach( Przewodniczący Koła Nowy Targ), Andrzej Cieślik – przewodniczący sekcji Pracowników BHP

z Zakładów Produkcyjno-Usługowych, Wiesław Pułczyński – Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów.

Komisja Informacji – w składzie Przewodniczący – Józef Nawara, Zastępca - Wiesław Pułczyński, członkowie - Andrzej Cieślik, Beata Haras i Magdalena Dudek

Na zebraniu nagrodę FAIR PLAY otrzymał Kol. Waldemar Dudek .

LUTY

Zorganizowano przy ul. Pilotów 6 – Biuro Oddziału Stowarzyszenia BHP w Krakowie.

MARZEC

06.03.2009 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Krakowie – omówiono plan na rok bieżący, przygotowania do zebrania zatwierdzającego bilans, termin i organizację w czerwcu seminarium wyjazdowego w Zawoi

– odpowiedzialni : Kol. Dariusz Iskra i Janusz Paździor .

KWIECIEŃ

24.04.2009 r. Zebranie Ogólne Członków – zatwierdzenie bilansu za 2008 r. oraz seminarium BHP – temat „ Zmiany w przepisach ogólnych i BHP „ ,

na zebraniu rozdano 50 egz. Biuletynu Informacyjnego BHP,

który zamieszczono także na stronie internetowej.

CZERWIEC

Wyjazdowe Seminarium BHP w Zawoi temat „ Mobing i jego skutki” wykładowca Państwowy Inspektor Pracy – Ryszard Iwaniec .

Odszedł na zawsze od nas Andrzej Cieślik- kilkadziesiąt osób pożegnało go ostatni raz na cmentarzu Batowickim.

SIERPIEŃ

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Stankiewicza na cmentarzu Batowickim( były Szef służby BHP HTS, członek założyciel Stowarzyszenia BHP, Zastępca Prezesa Zarządu Głównego – I-szej Kadencj , po rezygnacji z funkcji Prezesa Kol. Wacława Gudalewicza kilka miesięcy p.o. Prezes Zarządu Głównego .

LISTOPAD

Seminarium BHP w Nowym Targu organizator Józef Orzeł i Janusz Paździor

- temat” współczesne wymagania dla maszyn i narzędzi „. Po zajęciach odbyło się spotkanie integracyjne. W następnym dniu Kol. J.Orzeł zorganizował wycieczkę krajoznawczą : do Bukowiny Tatrzańskiej, Trybsza ( zabytkowy- 300 lat kościółek drewniany) oraz degustację złowionych pstrągów w zajeździe w Łopusznej.

 

Po rezygnacji Kol. Józefa Nawary z funkcji Przewodniczącego Komisji Informacji – Przewodniczącym został dotychczasowy zastępca Wiesław Pułczyński.

GRUDZIEŃ

04.12.2009 r. zebranie ogólne rozdano 50 egz. Biuletynu Informacyjnego, wszyscy uczestnicy otrzymali kalendarze na 2010 rok .

Kol. Józef Orzeł – otrzymał prestiżowa nagrodę „FAIR PLAY”.

11-12-2010 Oddział Krakowski we współpracy z Zarządem Głównym był organizatorem spotkania wigilijnego dla Prezesów wszystkich oddziałów w Polsce , Zarządu Głównego i innych aktywnych Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W czasie trwania spotkania M. Nościusz, dziękując wszystkim członkom stowarzyszenia za całoroczną współpracę, wyróżnił aktywne oddziały. Pamiątkowe dyplomy otrzymali: Andrzej Nowak (prezes oddziału w Częstochowie), Elżbieta Bożejewicz (Olsztyn), Jarosław Łucka (Poznań), Halina Grześkiewicz (Katowice), Waldemar Dudek (Kraków), Henryk Karczowski (Kalisz), Józef Witczak (Radom).

Równocześnie na tym spotkaniu podsumowano mijający rok i przedstawiono plany na rok następny. Wigilia i spotkanie / na którym Oddział Krakowski wręczył wszystkim uczestnikom kalendarze z motywami Krakowa/ odbyło się w hotelu ASPEL. Wśród zaproszonych gości byli redaktorzy czasopism behapowskich, Dyrekcja Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Wigilia odbyła się w serdecznej miłej atmosferze gdzie wzajemnie składano sobie życzenia i zgodnie z tradycją krakowską składając sobie życzenia dzielono się chlebem. Wigilijne spotkanie uświetnił również występ z krakowskimi gawędami i galicyjskimi opowieściami w wykonaniu znanych dziennikarzy z Krakowa: Leszka Mazana (autora licznych książek poświęconych Krakowowi i Pradze) i Mieczysława Czumy (byłego długoletniego redaktora naczelnego „Przekroju”).

 

2008 rok

STYCZEŃ - LUTY. Zarząd Oddziału włącza nasz Oddział w inicjatywę tworzenia sieci ekspertów bhp i ośrodków konsultacyjnych w kraju. Przedstawiono grupę kandydatów do specjalistycznego szkolenia. Sieć ekspercka organizowana przez firmę SEKA S.A. powinna funkcjonować już od 2009 roku w współpracy z CIOP-PIB.
Z inicjatywy Zarządu Oddziału podjęto decyzje usprawniające strukturę i organizację strony internetowej Oddziału. Zarząd desygnuje kol. Eugeniusza Moryla do bieżącej współpracy z Zarządem Głównym.
KWIECIEŃ 17.04. – odbywa się zebranie organizacyjne na którym wytyczono plan całorocznych obchodów XV-lecia powstania OSPS BHP Małopolska i 55 –lecia służby bhp.
CZERWIEC W dniach 13-15 06. odbywa się seminarium wyjazdowe w miejscowości Zawoja. Tematem była problematyka zwalczania zagrożeń związanych z transportem ręcznym, modyfikacja ustawy o PIP, oraz program badawczy nad rolą i zwalczaniem stresu w zakładach pracy.
WRZESIEŃ W sali kolumnowej Sejmu w Warszawie odbywają się centralne uroczystości jubileuszowe. Wśród blisko 300 –osobowej rzeszy przedstawicieli środowisk bhp, władz państwowych, kierownictw organizacji bhp-owskich, organów nadzoru, redakcji prasy fachowej bhp, uczestniczy również kilkunasto osobowa grupa Oddziału Małopolska.
Nasi koledzy, w tym prezes Dudek i wiceprezes Paździor, zostają uhonorowani odznaczeniami i dyplomami. Otrzymano okolicznościowe plakietki, biuletyny i aktualne materiały szkoleniowe. W toku konferencji podpisano porozumienie o współpracy wszystkich organizacji BHP
PAŹDZIERNIK Z inicjatywy Zarządu Oddziału uruchomione zostaje szkolenie ppoż. prowadzone przez oficerów Szkoły Pożarnictwa z Krakowa. W konsekwencji 26-osobowa grupa członków Oddziału Małopolska i Koła Nowy Targ uzyskuje aktualizację uprawnień inspektora ppoż., umożliwiającą wykonywanie zadań z zakresu ochrony ppoż. w warunkach modyfikowanych aktualnie przepisów KP.
W końcu października odbywa się spotkanie szkoleniowo-rekreacyjne w Nowym Targu. Stanowi ono fragment obchodów jubileuszu Oddziału i Koła Nowy Targ oraz sposobność poznania lokalnych warunków funkcjonowania służby BHP oraz problemów regionu.
LISTOPAD W sali nowohuckiego NOT odbywa się spotkanie aktywu kierownictwa Oddziału i kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy. Spotkanie traktowane również jako element obchodów jubileuszowych, umożliwiło oprócz gratulacji, podziękowań, wręczania statuetek i wyróżnień, wymianę opinii, doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących sytuacji bieżącej.


2007 rok

STYCZEŃ Prezes Oddziału OSPS BHP Małopolska W. Dudek uczestniczy w dyskusji zorganizowanej przez redakcję tygodnika ATEST (szerzej ATEST 1/2007 s.18) dotyczącej kwestii fundamentalnej dla bytu zawodowego pracowników służby bhp. Dociekano co powinien umieć pracownik służby bhp, i czy celowa jest standaryzacja studiów podyplomowych bhp?
KWIECIEŃ Odbywają się wybory delegatów na Zjazd OSPS BHP (siedemnastu reprezentantów + pięć osób rezerwy). Zebranie połączono ze szkoleniem na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp.
SIERPIEŃ

Członkowie Oddziału biorą udział w seminarium wyjazdowym w Zawoi. Oprócz zajęć dydaktycznych dotyczących zmian w ustawie o PIP oraz inauguracyjnym szkoleniu ppoż. odbywają się atrakcyjne imprezy wypoczynkowe. Uczestniczą w nich goście; inspektor pracy Ryszard Iwaniec, płk pożarnictwa Andrzej Kozierski, członkowie grupy inicjatywnej kandydatów Stowarzyszenia BHP z Nowego Targu i redaktor miesięcznika ATEST - Robert Kozela.

18.07.-27.08.2007r. w regionie Małopolska odbywa się konkurs „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” zorganizowany przez OIP Kraków. W jury konkursu obok przedstawicieli kierownictwa inspektoratu pracy, przedstawiciela Izby Handlowej i reprezentantów związków zawodowych, uczestniczy również
CZŁONEK Zarządu OSPS BHP Małopolska

WRZESIEŃ W dniach 19 - 21.09.2007r. odbywa się w AGH Kongres Górniczy z sesją naukową BHP.
Wśród organizatorów sesji BHP jest kierownik Studium Podyplomowego BHP AGH dr hab. inż. Andrzej Hebda i prezes Oddziału Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Małopolska mgr inż. Waldemar Dudek. Uczestniczy kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia, pracownicy nauki, przedstawiciele ważnych instytucji nadzoru bhp. Uczestniczący w sesji otrzymują komplet cennych materiałów szkoleniowych.
PAŹDZIERNIK 5.10. Pod patronatem Starosty Nowotarskiego powstaje TERENOWE KOŁO OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP „PODHALE” w Nowym Targu. Koło to w liczbie 17 członków wchodzi w strukturę organizacyjną OSPS BHP Małopolska.

12.10. W Ostrowie Wielkopolskim odbywa się planowany uprzednio OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DELEGATÓW STOWARZYSZENIA. Uczestniczy 15 delegatów OSPS BHP Małopolska. Przewodniczącym Zarządu Głównego zostaje kol. Marek Nościusz Dotychczasowa przewodnicząca kol. Jadwiga Polaczek pozostaje w składzie Zarządu Głównego.
PAŹDZIERNIK 15.12. Odbywa się ostatnie w roku zebranie członów OSPS BHP Małopolska. W zebraniu uczestniczy przewodniczący Zarządu Głównego Marek Nościusz. Okolicznościowe szkolenie dotyczące najnowszych trendów rozwojowych BHP w krajach UE i w Polsce, w tym w zakresie stymulowania nowoczesnej kultury bezpieczeństwa prowadzi inspektor pracy Ryszard Iwaniec.

2006 rok

STYCZEŃ- PAŹDZIERNIK

Kontynuowane są szkolenia seminaryjne w lokalu SANEL (dot. sporządzania analiz bhp), GTS w Krakowie,
i w ramach wyjazdu (Znamirowice) na temat zabezpieczenia maszyn, technik oceny ryzyka zawodowego
i zmian w prawie pracy.

W lutym Zarząd Oddziału OSPS BHP Małopolska organizuje spotkanie z kierownictwem PIP i innych organów nadzoru nad BHP w siedzibie NOT Kraków. Celem posiedzenia było uściślenie szczegółów współpracy na najbliższy okres i lata następne.

W okresie jesiennym w Oddziale konsultowano resortowe projekty zmian w przepisach prawnych,
w tym dotyczące rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp.

GRUDZIEŃ Ma miejsce burzliwe, rozdyskutowane zebranie ogólne kończące rok 2006 i ustalające plan pracy na rok 2007. Zostaje podjęta decyzja o udostępnieniu w internecie druków dokumentów niezbędnych przy naborze nowych członków Stowarzyszenia. Przyjęto zamierzenia zorganizowania kursów ppoż., ratownictwa medycznego, dydaktycznych i innych w razie zapotrzebowania. Postulowano usprawnienie obiegu wewnętrznej informacji operacyjnej. (Terminy zebrań, szkoleń, imprez, itp.). Prezentowano film szkoleniowy z zakresu ppoż.

2005 rok

STYCZEŃ Nastąpiła zmiana składu Zarządu Oddziału. Na funkcję prezesa wybrano kol. Waldemara Dudka.
Nowy Zarząd Oddziału wytyczył kierunki pracy oparte o kontynuację i doskonalenie dotychczasowych form pracy. Rozwija się i doskonali obieg informacji. Są zamierzenia rozwijania form edukacyjnych i samopomocowych. Z inicjatywy kol. Pułczyńskiego zawiązało się koło emerytów i rencistów pracowników służby BHP. Koło funkcjonuje w oparciu o bazę lokalową udostępnioną w Muzeum Narodowym w Krakowie.
MARZEC

Ustanowiono funkcję doradcy Zarządu i dyrekcji Ośrodka Szkolenia OSPS BHP Małopolska, i równocześnie osoby administrującej witryną internetową Stowarzyszenia

Powołano zespół informacyjno-redakcyjny pod przewodnictwem członka zarządu Józefa Nawary z zadaniem prowadzenia działalności popularyzatorskiej i integracyjno-organizatorskiej, w tym poprzez redagowanie biuletynów wewnętrznych i współpracę w przygotowaniu tekstów do prezentacji internetowej.

KWIECIEŃ - LIPIEC

Zarząd Oddziału organizuje serię cennych seminariów szkoleniowych z udziałem wykładowców –inspektorów pracy. W tym zwiedzanie wystawy „Budownictwa”, uczestnictwo w „Dniu otwartym OIP”, posiedzeniu Komisji Budownictwa przy OIP...

Podejmowane są uzgodnienia w sprawie zasad uczestnictwa inspektorów pracy w szkoleniach dla członków Stowarzyszenia ( co najmniej dwa razy w roku) oraz udzielania konsultacji i porad ze strony PIP dla młodszych stażem pracowników służby bhp. Ustala się porozumienie w zakresie wzajemnego zwalczania plagi nieuczciwych praktyk w wykonywaniu szkoleń bhp.

Nawiązuje się konkretna współpraca z kierownictwem Studium Podyplomowego BHP na AGH. Przeprowadzany jest audyt wewnętrzny działalności Ośrodka Szkolenia i gospodarki finansowej Oddziału.

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Z inicjatywy Zarządu OSPS BHP Małopolska zostaje przygotowany i rozkolportowany w zakładach regionu Małopolska specjalny„Biuletyn Informacyjny”, stanowiący równocześnie ofertę współpracy w zakresie szkoleń
i doradztwa bhp.

W październiku realizowana jest kolejna sesja szkoleniowa dotycząca bezpieczeństwa użytkowania maszyn.

Tradycyjne spotkanie grudniowe podsumowujące zwrotny dla oddziału rok pracy zostaje połączone z prezentacją odzieży i obuwia roboczego firmy ARES.

2002 - 2004 rok

Był to okres jakościowego rozwoju funkcjonowania Oddziału. Systematycznie wzrasta poziom merytoryczny spotkań seminaryjnych. Umacniają się formalne więzi kooperacyjne z PIP, CIOP. Podjęto zabiegi o stworzenie możliwości uzyskiwania certyfikatów przez członków Stowarzyszenia.

2001 rok

Z inicjatywy prezesa Zdzisława Nocunia uruchomiona została witryna internetowa.
W prasie bhp (ATEST) co raz częściej poczęły się ukazywać wzmianki, notatki, wywiady i wypowiedzi członków organizacji. Zaszły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu księgowości, wprowadzono pocztę email, usprawniono i uporządkowano pracę Zarządu Oddziału.

1998 rok– 2000 rok

W latach 1998-2000 stopniowo narastają trudności organizacyjne. Zamiera praca grup terenowych. Jednostki gospodarcze wspierające Stowarzyszenie wpadają w kłopoty finansowe. Słabnie zainteresowanie ponoszeniem kosztów w sferze BHP. Nad Oddziałem zawisa groźba utraty lokalu organizacyjnego (GOP). Zarząd Oddziału organizuje pomieszczenie alternatywne na terenie Bronowic. Wielu członków organizacji traci pracę. Inni podejmują działalność gospodarczą. Próbują w miarę możliwości wspierać kolegów, równocześnie wysuwają nowe oczekiwania pod adresem władz Oddziału. Tak pojawia się inicjatywa powołania Izby Gospodarczej BHP. Prace w tym kierunku powierzono zespołowi pod kierunkiem kol. Mianowskiego. W dalszej części sprawą zajął się wieloosobowy zespół, który później doprowadził do wniesienia wniosku o rejestrację sądową Izby. W tym okresie następuje też istotne włączenie się aktywu Oddziału w prace Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Kolega Zdzisław Nocuń zostaje wiceprzewodniczącym ZG a kol. Waldemar Dudek członkiem ZG. Oddział krakowski występuje z inicjatywą kol. Janusza Paździora utworzenia Kodeksu Etyki Pracownika Służby BHP.

1998 rok

18 CZERWIEC Oddział Kraków obchodzi 5-lecie istnienia. W kościele św. Józefa poświęcono sztandar „Oddziału” ufundowany staraniem kol. Janusza Paździora i znacznej grupy aktywu. Utworzono również nagrodę Fair - Play, którą wyróżniono 9 kolegów i 3 współpracujących przedsiębiorców. W tym samym roku, w sierpniu Oddział obchodzi 45-lecie służby BHP. Kulminacja uroczystości organizowanych przez Zarząd Główny wypada w Muszynie. Uczestniczą członkowie Zarządu i liczna grupa aktywu Oddziału.

1996 rok – 1998 rok

W Oddziale Kraków powstają w poszczególnych dzielnicach Krakowa grupy terenowe (sekcje). Na spotkania wykorzystywane są lokale udostępniane przez wspierające podmioty gospodarcze. W 1997 r. na prezesa Zarządu zostaje wybrany kol. Zdzisław Nocuń. Od tego momentu zaznaczy się bezcenna i owocna dla Stowarzyszenia bliska współpraca w Zarządzie z kol. Januszem Paździorem (wiceprezes).Oddział kontynuuje organizowanie spotkań wyjazdowych. Trwa aktywne budowanie więzi koleżeńskich. Wiele interesujących doświadczeń upowszechnianych zostaje w środowiskach zawodowych członków Oddziału.

1994 rok –1995 rok

W latach 1994 – 1995 w organizacji zachodzą zmiany kadrowe i organizacyjne. Do Oddziału napływają nowi członkowie ale równocześnie ze współpracy rezygnuje wielu innych kolegów. Osoby te porzucają pracę w służbie bhp lub podejmują działalność gospodarczą, i tracą zainteresowanie pracą społeczną w Stowarzyszeniu. Rozwija się propagowanie celów i zadań Stowarzyszenia. Organizacja upowszechnia w środowisku kalendarze organizacyjne i oferty współpracy adresowane do kierownictw jednostek gospodarczych Zarząd Oddziału pozyskuje „członków wspierających” w postaci organów kierowniczych jednostek gospodarczych zainteresowanych ekonomicznie współpracą ze specjalistami bhp .

1994 rok


LIPIEC
Zarząd Oddziału podejmuje akcję wydawania Biuletynu Informacyjnego Oddziału. Biuletyn redagowany jest
w cyklu 1-3 m - cy i kolportowany wśród członków Stowarzyszenia przy okazji zebrań i innych kontaktów organizacyjnych. Jest cennym źródłem informacji o problemach bhp w środowisku i dorobku członków organizacji. W tym okresie kształtują się podstawowe formy działalności organizacyjnej. Są to zebrania połączone z sesjami seminaryjnymi, wyjazdy szkoleniowo- rekreacyjne do atrakcyjnych miejscowości podkrakowskich, do zakładów pracy. W 1994 r. powstają zbiory materiałów instrukcyjno- szkoleniowych.

1993 rok


STYCZEŃ
Sąd warszawski rejestruje statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Głównym celem Stowarzyszenia jest integrowanie pracowników służb bhp, wyrażanie ich interesów i popularyzowanie problematyki bhp.

20 MAJA
Z inicjatywy kol. Janusza Paździora w Krakowie przy ulicy Ujastek 1 odbywa się inauguracyjne posiedzenie krakowskiego oddziału OSPS BHP. Uczestniczy około 150 pracowników służby BHP z terenu Krakowa i województwa małopolskiego. Kol. Janusz Paździor zostaje wybrany prezesem Oddziału. Jeszcze w tym roku Zarząd Oddziału rejestruje w Kuratorium Oświaty w Krakowie placówkę oświatową. Rozpoczyna działalność Kasa Wzajemnej Pomocy.

1992 rok


PAŹDZIERNIK
W miesięczniku „Przyjaciel przy pracy” ukazuje się artykuł Pana Wacława Gudalewicza z propozycją utworzenia stowarzyszenia pracowników służby BHP.

LISTOPAD
Obraduje Zjazd Założycielski, który wyłania Komitet Organizacyjny. W składzie tego Komitetu rozpoczyna działalność kol. Janusz Paździor - przedstawiciel krakowskiego środowiska pracowników służby bhp.